NÁZEV PROJEKTU
Záchrana lužních stanovišť v povodí Morávky

MÍSTO REALIZACE PROJEKTU
Moravskoslezský kraj, okres Frýdek-Místek


ZAHÁJENÍ PROJEKTU
1.1.2007

UKONČENÍ PROJEKTU
31.12.2010

NOSITEL PROJEKTU
Moravskoslezský kraj

PARTNEŘI PROJEKTU
76/13 ZO ČSOP Salamandr, Lesy České republiky, s. p., Povodí Odry, státní podnik, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Plzeňský Prazdroj, a.s.

FINANCOVÁNÍ PROJEKTU
Celkový rozpočet projektu: 1.014.720 €
Příspěvek Evropské komise: 704.000 € ( 70 % celkového rozpočtu)
Finanční prostředky z rozpočtu Moravskoslezského kraje: 60.000 €
Finanční prostředky z rozpočtů partnerů projektu:
76/13 ZO ČSOP Salamandr - 8.320 €
Lesy České republiky, s. p. - 60.000 €
Povodí Odry, státní podnik - 60.000 €
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - 120 000 €
Plzeňský Prazdroj, a.s - 2400 €

Projekt je podporován Ministerstvem životního prostředí, neboť představuje významný přínos z hlediska zájmů ochrany přírody, zejména z pohledu zachování druhové diverzity. Tuto skutečnost vystihuje mimo jiné i to, že se na projektu spolupodílí Agentura ochrany přírody ČR, zřízená jako odborná organizace Ministerstvem životního prostředí.

CÍLE PROJEKTU
Cíle projektu vycházejí z Evropské strategie řešení invazních cizorodých druhů, projekt se zaměřuje na Evropsky významnou lokalitu Niva Morávky, částečně na Evropsky významnou lokalitu Beskydy. Naplnění hlavního cíle projektu se odehrává ve čtyřech oblastech:
1) vypracování efektivní metodologie potlačování invazních druhů a následné revitalizace stanovišť
2) potlačení invazní křídlatky v Evropsky významné lokalitě Niva Morávky a části Evropsky významné lokality Beskydy
3) vytvoření efektivního přenositelného modelu spolupráce zainteresovaných subjektů při řešení problémů v oblasti ochrany životního prostředí na regionální úrovni
4) šíření výsledků projektu a poskytování dalších informací o soustavě Natura 2000 a ochraně životního prostředí obecně

OČEKÁVANÉ VÝSLEDKY PROJEKTU
1) vytvoření komplexní metody potlačení křídlatky a následné revitalizace stanovišť, vytvoření dlouhodobé strategie péče o Evropsky významnou lokalitu Niva Morávky
2) potlačení křídlatky pod 10 % aktuálního výskytu, zlepšení biodiverzity revitalizací stanovišť a podporou keřového patra, snížení erozní náchylnosti vybraných ploch
3) vytvoření přenositelného modelu spolupráce mezi zainteresovanými subjekty, který zajistí následnou péči o EVL Niva Morávky a spolupráci při řešení obdobných problémů praktické ochrany přírody v budoucnu
4) zvýšení povědomí o soustavě Natura 2000 a ochraně přírody obecně, šíření výsledků projektu a přenos know-how v oblasti potlačování invazních druhů a následné revitalizace stanovišť

OBECNÝ POPIS ÚZEMÍ
Řeka Morávka pramení v severovýchodní části Moravskoslezských Beskyd na úbočí Sulova. Odtud teče severním směrem a napájí vodní dílo Morávka. Poté směřuje k severozápadu až do Frýdku-Místku, kde se zprava vlévá do Ostravice.

V povodí řeky Morávky, které je zároveň projektovým územím, se nachází chráněná území evropského významu, která jsou součástí soustavy Natura 2000 – Evropsky významná lokalita Niva Morávky a Evropsky významná lokalita Beskydy.

Evropsky významná lokalita Niva Morávky

Lokalita se nachází v severní části Moravskoslezských Beskyd v nivě řeky Morávky mezi vesnicemi Nošovice a Nižní Lhoty. Průměrná nadmořská výška je 350 m n.m. Jedná se o původní neupravený úsek divočící a větvící se štěrkonosné řeky. Niva řeky je charakteristická štěrkovými náplavami, měkkým a tvrdým luhem a navazujícími karpatskými dubohabřinami. Na území se vyskytuje jedna z posledních lokalit kriticky ohroženého židoviníku německého (Myricaria germanica) a dalších druhů ohrožených rostlin. Celé území je velice cenné, ať už z hlediska biologického nebo geomorfologického. Z regionálního, národního i celoevropského pohledu je nejdůležitější ochrana stanoviště alpinské řeky a jejich dřevinné vegetace s židovníkem německým (Myricaria germanica), neboť tato staniviště se v ČR vyskytují pouze na několika lokalitách na severní Moravě.

Jedinečnost prostředí byla důvodem k vyhlášení dvou zvláště chráněných území: Národní přírodní památka Skalická Morávka byla vyhlášena 1.1.2007 na rozloze přibližně 102 hektarů pro ochranu divočícího toku řeky Morávky ve štěrkových náplavech. Představuje poslední zbytky technicky málo upraveného toku ve štěrkových náplavech na území ČR. Na štěrkové náplavy je vázána řada druhů, které jsou v rámci ČR velmi vzácné nebo zde mají poslední lokalitu výskytu Přírodní památka Profil Morávky byla vyhlášena v roce 1990 na téměř 50 hektarech. Jedná se o geomorfologicky velmi zajímavé území zahloubeného kaňonovitého toku s řadou skalních prahů a peřejí. Lze zde najít řadu vzácných bezobratlých, v řece žije ohrožená střevle potoční, na březích hnízdí silně ohrožený pták pisík obecný.

Přehledová mapa území

Evropsky významná lokalita Beskydy

Celé území Evropsky významné lokality Beskydy je součástí Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Jde o zachovalý přírodní a krajinný celek v nejvyšších karpatských pohořích na území ČR. Lesní vegetaci tvoří bučiny s bohatým bylinným podrostem a karpatské dubohabřiny. Zastoupeny jsou také acidofilní bučiny a lužní jasanovo-olšové lesy. Z travinobylinných společenstev dominují mezofilní ovsíkové louky a poháňkové pastviny. Na vlhkých stanovištích se vyskytují vlhké pcháčové louky a vlhká tužebníková lada. Dále zde nalezneme širokolisté suché trávníky, a to i s výskytem jalovce a orchidejí. Žijí zde chránění živočichové jako Lutra lutra, Bombina variegata aj.

SNAHY O LIKVIDACI KŘÍDLATKY V MINULOSTI
V minulosti docházelo k odstraňování porostů křídlatky na různých místech povodí Morávky, nejčastěji v horní části. V prvních letech po likvidaci, která byla prováděna zpravidla jednorázově chemickým ošetřením, došlo k výraznému ústupu křídlatky. V dalších letech však již nebylo v úsilí o potlačení křídlatky pokračováno, a proto na některých místech došlo k opětovnému rozvoji invaze. Na jiných lokalitách však byla křídlatka potlačena a dodnes se udržuje na úrovni, která je z hlediska ochrany přírody přijatelná. Celkově však lze říci, že dosavadní snahy o likvidaci byly neúspěšné, a to zejména díky nesystémovému přístupu, malé rozloze ploch, kde likvidace probíhala, i krátkodobé následné péči o ošetřené plochy. K ošetření nikdy nedošlo na ploše celého povodí, což je klíčový předpoklad pro úspěšné potlačení invaze s ohledem na způsob šíření druhu a charakter toku, vyznačující se pravidelnými jarními povodněmi.

PROJEKTOVÉ AKTIVITY

1. Likvidace křídlatky
Likvidace křídlatky bude prováděna dvěmi základními metodami. Jedna spočívá v chemickém ošetření herbicidem Roundup Biaktiv, druhá v kombinovaném (mechanickém a chemickém) ošetření. Obě uvedené metody jsou velmi efektivní a dostatečně šetrné k ostatní biotě.

První způsob bude uplatněn na plochy, kde je zápoj křídlatky blízký 100 % a nehrozí riziko poškození ostatní vegetace a ohrožení zdrojů pitné vody. Zásah bude prováděn formou postřiku 10 % roztokem herbicidu Roundup Biaktiv pomocí motorových postřikovačů. Odhadovaná spotřeba Roundupu činí asi 13 litrů na hektar. Při realizaci tohoto typu zásahu bude věnována zvýšená pozornost ochraně bioty nacházející se v lokalitách přilehlých k místu zásahu. Druhý typ zásahu bude realizován v lokalitách, kde zápoj křídlatky nedosahuje 100 %. Zde budou s ohledem na bylinný podrost aplikovány do stvolů injekce 15 % roztoku Roundupu. Očekávaná spotřeba Roundupu je okolo 56 litrů na hektar. Ošetřeny budou všechny porosty křídlatky v povodí Morávky. Zásahy budou plánovány v závislosti na počasí, aby v důsledku deště, silného větru apod. nedošlo k ohrožení bioty, vody či půdy. Zásah bude proveden přibližně na 400 ha území. Během 4 let trvání projektu předpokládáme redukci křídlatky pod 10 % aktuálního výskytu na všech zasažených plochách. Stvoly křídlatky, které po 2 až 3 týdnech uschnou, budou pokoseny křovinořezy, odvezeny a spáleny nebo dodány do výtopen používajících biomasu.

Kontrola a likvidace křídlatky bude po skončení projektu realizována za využití vlastních kapacit partnerů.

2. Revitalizace bylinného patra vybraných stanovišť
Rychlá obnova bylinného patra na plochách po likvidaci křídlatky je nutná především kvůli zábránění šíření dalších invazních druhů (např. Impatiens glandulifera, Solidago canadensis, Rudbeckia laciniata). Dalším důvodem je skutečnost, že plochy, na nichž byla křídlatka odstraněna, jsou velmi náchylné k erozi.

3. Dosadba původních druhů keřů
Jedním z negativních důsledků rozšíření křídlatky je snižování biodiverzity v souvislosti s omezením keřového patra. Současný výskyt keřů je oproti minulosti výrazně redukován, a to jak s ohledem na celkového množství, tak na počet druhů. Negativním důsledkem této situace je mimo jiné i vyšší náchylnost k erozi. Z těchto důvodů je žádoucí dosadba některých druhů keřů na vybrané lokality, především do blízkosti toků. Vysazovány budou např. sazenice druhů Cornus sanguinea, Euonymus europaea, Ligustrum vulgare, Salix caprea a Salix purpurea.

4. Výzkum optimální metody eliminace invazních druhů a následné revitalizace stanovišť
V průběhu projektu bude probíhat výzkum optimální metody eliminace invazních druhů a následné revitalizace stanovišť. Hlavním cílem tohoto výzkumu je nalézt optimální způsob, jak zlikvidovat křídlatku. Mělo by jít o co nejšetrnější metodu přenositelnou nejen v rámci ČR, ale i v rámci dalších zemí EU. Studována bude rovněž optimální metoda revitalizace (výsev bylin, výsadba keřů). Za účelem výzkumu bude v území zřízena řada pokusných ploch, na kterých se bude zkoumat aplikace různých koncentrací herbicidů a využití alternativních metod likvidace např. vpichování herbicidu do kolének rostlin, aplikace do odřezaného stonku, vyrývání kořenů atd.

5. Informační letáky
Za účelem propagace projektu a šíření formací o soustavě Natura 2000 budou vyrobeny informační letáky, které budou distribuovány prostřednictvím obecních úřadů, ve školách, při aktivitách projektu (seminářích, konferencích, exkurzích aj.), prostřednictvím partnerů atd., a také budou ve formátu PDF volně ke stažení na webových stránách projektu.

6. Výukové CD
Výukové CD bude obsahovat maximum informací o projektu, problematice invazních druhů, EVL Niva Morávky, EVL Beskydy a soustavě Natura 2000 obecně. Bude naprogramován jako interaktivní, s velkým množstvím odborných textů i obrazového materiálu.

7. Exkurze do pSCI Niva Morávky
Tyto exkurze budou primárně určeny pro žáky ZŠ a studenty odborných SŠ. Pořádány však budou také pro další zájmové skupiny: zástupce obcí, odborných organizací nebo širokou veřejnost.

8. Semináře pro místní obyvatele
Místní obyvatelé budou pozváni na semináře, kde budou stručně seznámeni s problematikou invazních rostlin a kde jim bude představen projekt a vysvětlena nutnost zásahu proti křídlatce. Stručně budou seznámeni také se soustavou Natura 2000. Místní obyvatelé také dostanou informace jak postupovat v budoucnu, vyskytne-li se křídlatka v jejich okolí. Podobné semináře s identickými okruhy budou organizovány v místních základních a středních školách.

9. Venkovní informační tabule
U vstupů do území řešeného v rámci projektu budou umístěny informační tabule, které budou informovat o probíhajícím projektu a upozorňovat na oblast, kde je prováděno chemické ošetření.

10. Mezinárodní konference „Invazní druhy rostlin"
V posledním roce realizace projektu (rok 2010) bude pod záštitou Moravskoslezského kraje uspořádána mezinárodní konference, na kterou budou pozváni zástupci českých i zahraničních institucí zabývajících se potlačováním invazních druhů. Budou zde prezentovány výsledky projektu, jeho přínos pro místní přírodu a obyvatele. Budou shrnuty nabyté poznatky z oblasti potlačování rostlinných invazí a prezentovány optimální metody boje s invazními druhy, zejména křídlatkou. Tímto způsobem dojde k předání zkušeností v oblasti řešené problematiky.

11. Vytvoření webových stránek projektu
Pro účely informování široké veřejnosti a předávání zkušeností budou vypracovány webové stránky s tématikou invazních rostlin, se zaměřením na křídlatku. Hlavním prezentovaným tématem bude postup likvidace křídlatky v zájmovém území povodí Morávky.

12. Monitoring dopadů aplikace herbicidu
Hlavním cílem tohoto opatření je monitorování dopadů aplikace výrobku Roundup Biaktiv na citlivé a významné druhy rostlin a živočichů. Hlavním rysem monitorování bude pozorování změn bioty (poškození, úhyn), ale také sledování zátěže kladené na půdu a vodu. Monitoring budou provádět nezávislí odborníci, např. zástupci univerzit nebo výzkumné organizace. Závěry monitorování i potenciální zjištění poškození životního prostředí nebo bioty budou zohledněny při tvoření metody eliminace křídlatky, která bude upravena tak, aby do budoucna ke škodám již nedocházelo. Budou odebírány vzorky půdy a vody a následně podrobovány chemickému rozboru, aby se zjistilo, zda neobsahují cizorodé látky. Zejména se bude sledovat N-(fosfometyl) glycin a meziprodukty rozkladného procesu. Vzorky vody se budou odebírat na reprezentativních lokalitách, a to z půdy v oblastech, kde se očekává použití Roundupu, dále z vodních toků a stojaté vody v řešeném území, jakož i za jeho hranicemi níže po proudu. Zároveň se budou odebírat vzorky vody a půdy v lokalitách mimo oblasti navrhované k ošetření, aby se stanovilo takzvané pozaďové znečištění dané oblasti. Při provádění analýzy vody se uplatní zejména spolupráce s podnikem Povodí Odry, který je jedním z partnerů projektu.

(c) 2007 ZLSPM, financováno z Evropské unie programem LIFE-Nature