» ZO ČSOP 76/13 Salamandr, je nezávislá profesionální nezisková organizace, která vznikla v roce 2000 a jejímž cílem je pečovat o přírodní a kulturní dědictví Beskyd.


» Lesy České republiky, s. p., byly založeny v roce 1992 Ministerstvem zemědělství. Hlavní náplní činnosti podniku je obhospodařování více než 1,3 mil. ha lesního majetku ve vlastnictví státu a péče o téměř 20 tisíc km určených vodních toků a bystřin


» Povodí Odry, státní podnik, vznikl transformací z akciové společnosti v roce 2001. Historie vzniku podniku sahá do šedesátých let 20. století, kdy v roce 1966 vznikl jako odštěpný závod oborového podniku Ředitelství vodních toků Praha. Hlavním předmětem činnosti podniku je správa vodohospodářsky významných a určených drobných vodních toků a vodních nádrží pro odběr pitné a užitkové vody. Předmět činnosti je naplňován péčí o koryta vodných toků a doprovodnou vegetaci vodních toků. Další činnost je spojena s hodnocením a sledováním stavu podzemních vod v oblasti povodí Odry, provozováním a údržbou vodních děl v korytech vodních toků a vytvářením podmínek pro oprávněná nakládání s vodami. Spolupracuje s ostatními správci vodních toků v oblasti povodí Odry na řešení problémů celého povodí a rovněž při zneškodňování havárií na vodních tocích.


» Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, je organizační složka státu, kterou tvoří ředitelství a 37 regionálních pracovišť: 24 správ chráněných krajinných oblastí a 13 krajských středisek. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR je odbornou institucí státní ochrany přírody, zajišťující metodickou, dokumentační, informační, výchovně-vzdělávací, vědeckovýzkumnou a poradenskou činnost v oblasti péče o přírodu a krajinu.


» Plzeňský Prazdroj, a. s. je vedoucí pivovarnickou společností ve střední Evropě a je největším českým exportérem piva. Společnost je součástí globální pivovarnické skupiny SABMiller, ve své činnosti uplatňuje nejpřísnější mezinárodní standardy, které se mimo jiné týkají i odpovědného přístupu firmy k životnímu prostředí.




(c) 2007 ZLSPM, financováno z Evropské unie programem LIFE-Nature