AKTUÁLNĚ:

Konference o invazních druzích rostlin

Projekt LIFE06 NAT/CZ/000121 se pomalu blíží ke konci. V rámci projektových aktivit se konala ve dnech 22.9.-23.9.2010 konference s mezinárodní účastí, pořádaná Moravskoslezským krajem pro odbornou veřejnost. Průřezovým tématem byly invazní druhy rostlin a základním stavebním článkem samotný projekt „Záchrana lužních stanovišť v povodí Morávky“. Program konference byl rozvržen do dvou dnů. Ve středu 22.9.2010 se v kulturním domě Trisia v Třinci uskutečnily 3 bloky přednášek a prezentací a na čtvrtek 23.9.2010 byla připravena exkurze do projektového území. Na vlastní oči si tak účastníci konference mohli prohlédnout lokality, kde se díky projektu, financovaného z programu EU LIFE, podařilo eliminovat invazní křídlatku na méně než 10 % původního výskytu. Úspěšnou realizaci projektu dokládá i jeho ocenění v rámci celosvětové soutěže Energy Globe Award, do které bylo v letošním ročníku předloženo více než 800 projektů ze 105 zemí světa. Projekt „Záchrana lužních stanovišť v povodí Morávky“ získal národní cenu ENERGY GLOBE Award.


Morávka po květnových povodních

Jarní povodně se nevyhnuly ani povodí Morávky, zejména NPP Skalická Morávka se změnila k nepoznání. Voda smetla z náplavů veškerou vegetaci a vytvořila četné nové štěrkové náplavy. V praxi je zde nyní vidět, co znamená divočící štěrkonosná řeka.

Výrazná změna počasí v prvním červnovém týdnu umožnila pracovníkům Salamandru i dodavatelům partnerů chemickou likvidaci křídlatky.


Morávka po povodních, 10.6.2010, foto: Štěpánka Konupková Kalousová


Nový štěrkový náplav, 10.6.2010, foto: Štěpánka Konupková Kalousová


Aktivity dětí v Raškovicích

Školáci z Raškovic pod vedením paní učitelky Dany Kuriplachové pomáhají v projektu na likvidaci invazní rostliny nejen tím, že křídlatku sami vyhledávají, ale vybízejí občany ke spolupráci. Paní učitelka Kuriplachová připravila text konzultovaný s týmem projektu a výsledkem se stala Výzva žáků občanům ke spolupráci při ochraně přírodního prostředí. V rámci environmentálního programu školy zpracovali žáci 7. ročníku kalendář 2010 Invazní druhy včetně přílohy.


Výsadby keřů na Morávce

Ve dnech 15. 4. a 16.4 2010 bylo v rámci akce C3 na Morávce vysazeno dalších 500 kusů keřů. Jedná se o druhy vrba nachová (Salix purpurea), vrba jíva (Salix caprea), vrba křehká (Salix fragilis), vrba košíkářská (Salix viminalis), vrba trojmužná (Salix triandra), svída krvavá (Cornus sanguinea) a brslen evropský (Euonymus europaeus). Na fotografiích je porovnání letošních vrb a vrb vysazených v roce 2008.


Výsadby z roku 2008 (foto: Š. Kalousová)


Letošní výsadby (foto: Š. Kalousová)


Na Morávce začal poslední rok projektu LIFE.

V současné době probíhá úklid suché biomasy, následovat budou výsadby vrbových holí, stejně jako v předchozích letech.


Foto: M. Konupka


Mezinárodní sčítání vodních ptáků na Morávce

O víkendu 16.1.-17. 1. 2010 proběhlo na Morávce mezinárodní sčítání vodních ptáků, do něhož jsme se v rámci aktivity F4 opět zapojili. Zmapovány byly úseky v okolí vodní nádrže Morávka a od soutoku Morávka – Ostravice po kú Nošovice. Celkem bylo pozorováno 8 druhů vodních ptáků, mezi nimi i kriticky ohrožený morčák velký.

Výsledky sčítání: 5x Volavka popelavá (Ardea cinerea), 4x Skorec vodní (Cinclus cinclus), 101x Kachna divoká (Anas platyrhynchos), 6x Kormorán velký (Phalacrocrorax carbo), 2 x volavka bílá (Egretta alba), cca 30 x racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus), 2 páry morčáka velkého (Mergus merganser).


Ardea cinerea a Anas platyrhynchos Foto: Petr Konupka


kriticky ohrožený Mergus merganser Foto: Petr Konupka


Konference ZŠ a MŠ Raškovice

22.10.2009 Den stromů - toto datum využila ZŠ a MŠ Raškovice k pořádání envikonference pro veřejnost s názvem “Projekt Křídlatka a Zelená brána“. Program konference tvořily především příspěvky dětí, které se podílejí na uvedeném školském projektu. Prezentovaly své zkušenosti, poznatky i zážitky získané při mapování křídlatky. Jediným dospělým přednášejícím byl zástupce projektu Moravskoslezského kraje “Záchrana lužních stanovišť v povodí Morávky“, který seznámil přítomné s dosavadními výsledky projektu z programu Life. Bez ohledu na to, že hlavními přednášejícími byli žáci 7.a 8. tříd základní školy, měla konference vysokou úroveň, prezentace školáků působily velmi profesionálně. Kromě přednášejících se další žáci zúčastnili při tvorbě posterů, mladší děti alespoň sehrály - křídlatkou inspirované - scénky, které s nimi nacvičili jejich učitelé a učitelky, případně přednesly vlastní básničky o křídlatce.. O přestávce konference byl naplněn i obsah Dne stromů a přítomní hosté zasadili u školy několik dřevin, o něž se budou žáci školy starat. Přítomní členové projektového týmu Life upřímně obdivují jak vystupující děti, tak především paní učitelku Kuriplachovou, která je motorem uvedeného dění v Raškovické škole. Pro inspiraci: Básničky, na téma křídlatka, které složily děti ŽŠ Raškovice:

Křídlatka roste mezi strom
a obklopuje naše domy.
Obklopuje ji řeka,
možná že tam i pes štěká.
Že v lese roste také chmel,
to jsem vážně nevěděl.
V lese taky ptáci zpívají,
o kus dál zase žáby hopsají.
Může tam být taky rybník,
třeba se jmenuje Mělník.
Křídlatku musíme označit,
aby se mohla vyhubit.

autor : Zbyšek Stibor

KŘÍDLATKA

Celá třída o pátku,
šla mapovat křídlatku.
Vedle lesa u vody,
v hledání jsou závody.
Venku pěkně slunce svítí,
za křídlatkou vše se řítí.
Jsou to děti ze školy,
v hledání jsou přebory.

Už se pilně blíží k cíli,
hledaj keřík toho býlí.
Už ho našly, jenže běda:
tenhle keřík jíst se nedá!
Proto naši ochranáři,
rozrůstání jeho maří.
Je to dřina, hodně práce,
tahle velká likvidace.
Už to bude v pořádku,
likvidují křídlatku!

autor: Ester Popadičová

KŘÍDLATKA

Stromy, tráva, zelená je,
barvami vše v létě hraje.
Ale jejda, to snad ne,
křídlatka tu zase je.
Jak zbavit se jí, protivy,
kdopak tohle asi ví?
Její květy jsou jako bílý jed,
rozmnoží se všude hned!
Postříkat se musí hned
nebo zničí náš krásný svět.

autor: Tereza Ženatá a Jakub Foldyna


Foto R. Barták


Foto R. Barták


Foto R. Barták


Foto R. Barták


Výsledky po třech letech projektu

S nástupem podzimu končí na Morávce další etapa likvidace invazní rostliny křídlatky. V letošním roce (3. z celkových 4 plánovaných let) prošli pracovníci Salamandru více než 370 ha v povodí řeky Morávky, vyhledávali živé rostliny křídlatky, které následně likvidovali herbicidem.

Stav v okolí Morávky na počátku projektu ((rok 2007) a nyní můžete porovnat na následujících fotografiích:


Foto R. Barták


Foto R. Barták


Foto R. Barták


Návštěva zástupců Evropské komise 8. a 9. 10. 2009

Na počátku října proběhla dvoudenní návštěva zástupců Evropské komise, spojená s kontrolou průběhu projektu. Misi EK vedla paní Madalinska (the technical desk officer), dalšími členy byli paní Liptovská – Hobzová a zástupce monitorovacího týmu pan Halada. V rámci návštěvy projektový tým prezentoval dosavadní výsledky projektu, včetně všech důležitých aspektů technické a finanční realizace. Druhý den pobytu členové mise EK navštívili v doprovodu projektového týmu projektové území. Evropská komise následně svým dopisem potvrdila dosavadní úspěšnou implementaci projektu.


Foto R. Barták


Foto R. Barták


Foto R. Barták


Na konci července navštívili členové projektového týmu projekt na likvidaci křídlatky, který je realizován v Libereckém kraji, konkrétně v povodí řek Nisy a Jizery. Cílem návštěvy bylo především sdílení zkušeností s likvidací křídlatky v různých regionech.

Více informací o projektu Libereckého kraje najdete na http://www.kraj-lbc.cz/priroda


29.7.2009, povodí řeky Nisy, foto: R. Barták


29.7.2009, povodí řeky Nisy, foto: R. Barták


Likvidace netýkavky

V rámci rozšíření aktivity C1 došlo během července a srpna k mechanické likvidaci (kosení, vytrhávání) nepůvodní invazní rostliny netýkavky žláznaté (Impatiens glandulifera). Tato až 3 m vysoká rostlina původem z Himalájí obsazuje uvolněná stanoviště po křídlatce. Protože se jedná o jednoletou rostlinu, není nutné její výskyt potlačovat chemicky.


10.7.2009, Pražmo; foto: Š. Kalousová


Prevence šíření křídlatky

Zejména prevence šíření křídlatky je pro další vývoj přírody v povodí Morávky obzvláště důležitá. Z dosavadních průzkumů bylo zjištěno, že se křídlatka vyskytuje v místech, kam by se stěží dostala přirozeným šířením od břehů řeky a jejich přítoků. Jedná se o izolované lokality na okrajích pozemků, nebo místa podél lesních cest. Dá se předpokládat, že šíření v těchto místech napomáhají nevědomky lidé, např. převozem hlíny, kontaminované křídlatkou, ze zasažených míst na okraje lesa (např. v rámci nepovoleného vytváření černých skládek odpadů nebo zavážení úvozů a roklin na hranicích pozemků hlínou a odpadky) nebo převozem kontaminované hlíny pracovními stroji v lese. Hrozí také další šíření, např. v rámci převozu hlíny při stavbách v oblasti. Veřejnost musí být informována o tomto riziku a náš Life projekt by měl zaměřit své aktivity právě na řešení uvedeného problému.


18.6.2009, Vyšní Lhoty; foto: D. Kuriplachová


Spolupráce se školami

Důležitým úkolem 3. roku zpracování projektu je zjistit všechna ohniska, v nichž křídlatce předchozí zásahy neublížily, která byla ve vyhledávací fázi projektu přehlédnuta, nebo kde se v posledních 2 letech nově objevila. Vzhledem k rozsahu území a často skrytým lokalitám, by mohlo dojít k přehlédnutí budoucích ohnisek šíření tohoto invazního druhu.

Projektový tým proto velmi ocenil pomoc Základní školy v Raškovicích, především koordinátorky environmentální výchovy paní učitelky Mgr. Dany Kuriplachové, která nabídla, že žáci školy budou v rámci dlouhodobého školního projektu (provedení 2009-2010) mapovat aktuální výskyt invazních rostlin ve vybraných lokalitách povodí řeky Morávky s důrazem především na křídlatku. Žáci zmapují lokality, kde se křídlatka aktuálně vyskytuje a porovnají je s lokalitami, kde byla a je prováděna likvidace křídlatky v rámci projektu a budou sledovat vývoj křídlatkou zasažené a nezasažené přírody. S významem likvidace křídlatky pro ochranu životního prostředí bude škola seznamovat veřejnost prostřednictvím obecních zpravodajů obcí v povodí, regionálního tisku, konference, výstavy, vytvořených výukových a prezentačních materiálů a dalších aktivit, které jsou založeny na spolupráci školy s rodiči žáků. Pod koordinací ZŠ Raškovice bude projekt dále rozšířen do dalších základních škol v povodí řeky Morávky, především v obcích Morávka, Raškovice, Nošovice, Skalice, Dobrá, Staré Město, příp. Frýdek – Místek. Výsledkem projektu bude – kromě vytvoření aktuální mapy výskytu a stavu invazních rostlin v povodí řeky Morávky - návrh možných opatření k prevenci eliminace dalšího šíření těchto rostlin.


18.6.2009, Vyšní Lhoty; foto: D. Kuriplachová


Botanické zajímavosti Morávky

V současné době kvete na Morávce několik vzácných druhů. Jedná se především o kriticky ohrožený židoviník německý (Myricaria germanica), který je jednou z nejvzácnějších rostlin České republiky. Mezi další právě kvetoucí ohrožené druhy patří měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva) a vstavač mužský (Orchis mascula).


12.5.2009, Vyšní Lhoty; Židoviník německý (Myricaria germanica); foto: Š. Kalousová


13.5.2009, Morávka; Vstavač mužský (Orchis mascula); foto: Š. Kalousová


Prezentace projektu

24. 4. 2009 byl projekt LIFE - „Záchrana lužních stanovišť v povodí řeky Morávky“ prezentován na výstavě o lesnictví a ochraně přírody s názvem „Den ve starostově lese“ v Krhové.


24.4.2009, Krhová foto: Š. Kalousová


Kontrola pokusných ploch

V rámci projektové akce D1 proběhlo jarní snímkování pokusných ploch. Jarní aspekt je bohatší na plochách v lese. Mezi nejhojnější druhy patří kyčelnice žláznatá (Cardamine glandulosa), orsej jarní (Ficaria verna) a sasanka hajní (Anemone nemorosa).


10.4.2009, Vyšní Lhoty, lesní pokusné plochy; foto: Š. Kalousová


10.4.2009, Vyšní Lhoty, kyčelnice žláznatá, sasanka hajní; foto: V. Kalousová


Po zimní přestávce začaly na Morávce opět terénní práce. Od 16. 3. 2009 probíhá úklid suché biomasy. Další postup prací bude závislý na počasí.


19.3.2009, Raškovice foto: M. Konupka


24.3.2009, Skalice foto: M. Konupka


Koncem března bude provedena na vybraná místa dosadba původních keřů následujících druhů - vrba nachová (Salix purpurea), vrba jíva (Salix caprea), vrba křehká (Salix fraxilis), vrba košíkářská (Salix viminalis) a vrba trojmužná (Salix triandra). Fotografie zachycuje odběr sadebního materiálu v povodí Morávky (z důvodu zachování genetické původnosti).


19.3.2009, Vyšní Lhoty, Odběr sadebního materiálu v povodí Morávky foto: R. Barták


Mapování vydry říční (Lutra lutra) na Morávce

V průběhu zimních měsíců probíhalo na Morávce mapování vydry říční. Pobytové znaky (trus, stopy, skluzy) této vodní šelmy byly pozorovány po celém toku řeky Morávky a také na jejích přítocích Slavíč a Mohelnice.

Mapování výskytu vydry říční (Lutra lutra) na Morávce (výskyt pobytových znaků; únor 2008)


15.2.2009, Morávka - trus vydry říční foto: P. Konupka


10.2.2009, Morávka - stopy vydry říční foto: P. Konupka


Mezinárodní sčítání vodních ptáků na Morávce

O víkendu 17.1. -18. 1. 2009 proběhlo na Morávce mezinárodního sčítání vodních ptáků v rámci aktivity F4 (monitoring dopadů projektových aktivit). Zmapovány byly úseky v okolí vodní nádrže Morávka a od soutoku Morávka – Ostravice po NPP Skalická Morávka. Celkem bylo pozorováno 8 druhů vodních ptáků, mezi nimi i silně ohrožená bekasina otavní.

Výsledky sčítání: 5x Volavka popelavá (Ardea cinerea), 3x Lyska černá (Fulica atra), 11x Skorec vodní (Cinclus cinclus), 133x Kachna divoká (Anas platyrhynchos), 5x Kormorán velký (Phalacrocrorax carbo), 2x Labuť velká (Cygnus olor), 1x Bekasina otavní (Gallinago gallinago) a 1x Konipas horský (Motacilla cinerea).


17.1.2009, Vyšní Lhoty foto: M. Krupa


Dne 14.1. se konalo 9. zasedání řídící komise projektu.


14.1.2009, Nošovice foto: R. Barták


Prezentace projektu

O náš projekt projevila zájem portugalská televize připravující program o udržitelném rozvoji v Evropských zemích, který ponese název „Eko Evropa“. Náš projekt tak bude v části věnované české republice prezentován jako příklad projektu zabývajícího se ochranou životního prostředí a podporujícího udržitelný rozvoj.


30.12.2008, Vyšní Lhoty foto: Z. Bártová


30.12.2008, Vyšní Lhoty foto: Z. Bártová


Rok 2008 v povodí Morávky

Blíží se konec druhého roku „boje proti křídlatce“ v povodí řeky Morávky. V letošním roce bylo chemicky ošetřeno celkem 260 hektarů porostů křídlatky herbicidem Roundup Biaktiv. Zároveň došlo k výsevu směsi 16 trav a bylin na 3 hektarech projektového území. V současné době probíhá úklid suché biomasy na některých plochách.


20.11.2008 Úklid suché biomasy, foto: M. Konupka


Výsev šestnácti druhů bylin byl v rámci akce C2: "Revitalizace bylinného patra vybraných stanovišť" proveden na ploše 3 ha.


foto:


foto:


Pracovní konference Invazní druhy rostlin v souvislostech - změna místa konání

Původní místo konání konference - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Nuselská 32/4, Praha 4 - bylo změněno na Dům ochránců přírody, Michelská 5, Praha 4. Aktuální pozvánku najdete ke stažení zde.


Invazní druhy rostlin v souvislostech

Dne 14. října se v Praze uskuteční pracovní konference na téma "Invazní druhy rostlin v souvislostech", kterou pořádá Český svaz ochrany přírody. Pozvánku s dalšími informacemi naleznete zde.


Pracovní semináře k problematice programu LIFE+

Ministerstvo životního prostředí pořádá pracovní semináře, věnované problematice programu LIFE+. Součástí programu budou i prezentace věnované Revolvingovému fondu MŽP a možnosti čerpat podporu ze státního rozpočtu pro předkládané žádosti v rámci programu LIFE+. Semináře jsou určeny zejména předkladatelům žádostí o dotace. Jednání budou koncipována tak, aby byla v maximální míře flexibilní a vyhovovala účastníkům semináře. Semináře budou pořádány v Praze, Ostravě, Brně a Jihlavě, další informace včetně termínů konání najdete na těchto webových stránkách.


Výzva k předkládání žádostí v rámci programu LIFE+

Evropská komise vyhlásila výzvu k předkládání žádostí v rámci komunitárního programu LIFE+ v roce 2008. Dokument je ke stažení zde. Další informace o vyhlášené výzvě najdete zde.


Povodí Odry vyrobilo krátké video o průběhu projektu

Povodí Odry se jako partnerská organizace podílí nejen na likvidaci křídlatky, ale podporuje také jeho mediální prezentaci. Krátký šot o projektu odvysílala dne 5. 8. 2008 TV Polar ve svých regionálních zprávách.
video ke stažení zde


Na Morávce se provádí nejen postřiky

Většina ploch zasažených křídlatkou je ošetřována postřikem herbicidu. Jsou však také lokality, kde z důvodu ochrany přírody nebo přírodních zdrojů, je aplikace herbicidu prováděna injektáží. Herbicid je aplikován vpichem speciální „injektážní pistolí“ do dutiny stonku mezi uzly („kolénky“). Přestože se jedná o plošně nevelké lokality, je tato aplikace velmi důležitým krokem nejen pro ochranu cenných míst, ale také pro získání zkušeností s touto novou metodou.


28.7.2008, Vyšní Lhoty foto: Drahoslav Ramík


Na základě vydané tiskové zprávy probíhá mediální prezentace projektu, články uveřejněné v novinách si můžete přečíst zde. Informaci o průběhu projektu zveřejnila také internetová média, články si můžete přečíst například na těchto stránkách:

enviport.cz
solokapr.cz


Tisková zpráva o průběhu projektu - 21.7.2008

Největší projekt Moravskoslezského kraje v oblasti ochrany přírody a krajiny, zaměřený na likvidaci křídlatky v povodí Morávky vstoupil do další fáze, konkrétně do druhého roku své realizace. Rostlina křídlatka, která dorůstá až do čtyřmetrové výšky, zabírá pod Beskydami asi 350 hektarů plochy. Jde o agresivní plevel, jenž vytlačuje původní vegetaci a způsobuje erozi půdy. Celkový rozpočet projektu, finančně podpořeného Evropskou unií z programu LIFE-Nature, je zhruba 28 miliónů korun.

celý dokument je ke stažení zde (.doc)


Dne 17.6.2008 byl v sekci ke stažení zveřejněn dokument "Metodika likvidace křídlatky", vypracovaný pro projekt Záchrana lužních stanovišť v povodí Morávky.


K řece Morávce míří desítky lidí podívat se na postup projektu

V okolí řeky Morávky je v posledních dnech rušno. Může za to nejen pěkné počasí, které láká lidi do přírody, ale také jedna z projektových aktivit. Od května do září proběhne nebo již proběhlo celkem 19 exkurzí. V rámci procházky, která vede po různých trasách kolem řeky a je vybírána s ohledem na cílovou skupinu posluchačů, se účastníci dozví nejen o postupu projektu, ale také o zajímavostech z živé a neživé přírody, které mají doslova na dlani. Trasy exkurzí jsou vybírány tak, aby byly patrné první výsledky projektu, ale také aby bylo srovnání s dosud neošetřeným územím. Cílovými skupinami jsou jak děti základních a středních škol, ale také vysokoškoláci a zaměstnanci odborných institucí.


15.5.2008, Vyšní Lhoty – exkurze organizovaná pro studenty Univerzity Palackého Olomouc foto: B. Jůzová
27.5.2008, Raškovice – exkurze organizovaná pro žáky 7. tříd ZŠ Raškovice foto: Z. Bártová


Na Morávce započal druhý rok likvidace křídlatky

Koncem května započal druhý rok boje s křídlatkou. Dělníci ukončili úklid a pálení suché biomasy, které prováděli na otevřených místech v okolí řeky a vrhli se opět na postřiky křídlatky herbicidem. Hlavním cílem letošních aktivit je nejen ošetřit všechny v minulém roce neošetřené plochy, ale také vrátit se na plochy ošetřené. Dělníci k práci používají motorové rosiče a postřikovače. V malé míře, zejména na citlivých místech, také injekční aplikátory. V mimořádně zarostlých partiích si vysekávají cesty křovinořezy. První práce probíhají v bezprostředním okolí NPP Skalická Morávka a v obci Morávka. Postupem času se budou ošetřené plochy rozšiřovat i na další území.


30.5.2008, Vyšní Lhoty – na mimořádně zarostlých místech je třeba prosekávat v křídlatce cesty za pomocí křovinořezů foto: B. Jůzováarchiv aktualit(c) 2007 ZLSPM, financováno z Evropské unie programem LIFE-Nature